Piece 41: vindictae

“vindictae”

(English below)

Stat är egentligen detsamma som den form vilken utgörs av systemet inuti den entitet manifesterad av den animerande befolkningen och deras kultur. Korruption förhåller sig alltid inom systemet, vilja säga staten, då den dikterar folkets beteende och således därigenom deras manifesterade kultur. En stat kan närsom förändras, då det essentiellt är en reformation av systemet manifesterat av befolkningen.

Det finns statsformer vilka är övermäktiga andra i vissa situationer, men slutgiltligen så är ingen statsform den optimala. Så att vidhålla en specifik statsform är avsaknad av anpassningsförmåga, vilket är en svaghet då det försummar förändring, vilket alltid kommer vara ett faktum inom existensen.

Man kan med fördel observera statskroppen i parallell med den mänskliga kroppen för att bringa förståelse: Att vidhålla för mycket av det förflutna stagnerar utveckling, och att vidhålla för lite av det förflutna leder till upprepning av tidigare misstag; Att utvecklas för mycket skapar en svag grund och för lite utveckling skapar inga nya strukturer ovanpå grunden. För mycket frihet leder till utebliven disciplin och för lite frihet leder till rebellsikt uppror.

En sann ledare är någon som förstår anpassning av kroppen i relation till kosmos, och således tillåter den förändra form beroende på situationen. Det kan liknas med taktik inom stridskonst: man måste vidhålla klassisk stil nog för att trupperna ska förstå strategin, men samtidigt kunna improvisera nog mycket för att inte tillåta fienden förutse ens kommande drag.

Att hata eller avsky vissa delar av ens egen kropp är skadligt då det lägger grunden för ångest och depression, liksom hat och avsky gentemot vissa individer på den nationella skalan leder till interna problem och depression inom populationen.

Precis som man bryr sig om sin egen kropp och inte konsumerar vad som helst måste man lägga stor vikt i och praktisera stor försiktighet med vad som släpps in i den nationella kroppen, skadliga element bör undvikas. I slutändan så handlar allt om balans och att vidhålla balans. Likt en person som lindansar så måste kroppsformen förändras kontinuerligt och snabbt för att kunna vidhålla balans. Detsamma gäller den nationella kroppsformen.


State, very much as the word implies defines the state of the system within the entity, which is the animation brought into manifestation by the people and their culture. Corruption always resides in the system, as to say the state, as it dictates and controls the behaviour of the people and thus the manifestation of their culture. A state can change at any moment, as it is a reformation of the system which is brought into manifestation by the people.

There are states favourable over other states in certain situations, but essentially, no state is the optimal. So to cling to a particular state of the system is the lack of adaptation, which is a weakness as it neglects the aspect of change, which will forever be present in the existence.

One must think of the national body like the human itself. To maintain too much of the old will stagnate the evolution, to maintain too little will have one repeat the mistakes of the past. To progress too much will cause a weak foundation whereas if too little progress is made no new structure is formed upon the foundation. Too much freedom leads to weak discipline and too little freedom causes rebellion.

A true leader is one who understands adaption of the body, as it can shift state depending on situation. It is no different than tactics in warfare, one must be classic enough for the troops to understand the strategy, but also improvising enough to not have the enemy able to calculate ones next move.

To hate or reject certain parts of ones own body is detrimental and lays the foundation to anxiety and depression, much like hatred and rejection towards certain individuals on the national scale causes internal struggle and depression in the population.

Much like one cares about ones body and does not consume anything and everything, one must practice caution about the national body and what is let into it. In the end it is all about balance and maintenance of balance, and much like a person who walks a tightrope, the bodily state must change constantly and rapidly in order to maintain proper balance, otherwise it falls and collapses.